Nippy Noya – Billy Cobham – Rick Keller – Wolfgang Schmidt

Nippy Noya: Percussion
Billy Cobham: Drums
Wolfgang Schmidt: Bass
Rick Keller: Sax